Tietosuoja palveluidemme käyttäjille

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön sekä korostaa henkilön oikeuksia omiin tietoihinsa.

Käyttäjällä on oikeus:

 1. saada pääsy tietoihinsa,
 2. tietojen oikaisemiseen,
 3. tulla unohdetuksi,
 4. siirtää tiedot järjestelmästä,
 5. vastustaa automaattista profilointia,
 6. kieltää tietojensa käyttö markkinointiin,
 7. saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta,
 8. tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Keskeisinä periaatteina Kalevalla on henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys. Käytännössä tämä tarkoittaa:

 1. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsittelylle on olemassa laillinen peruste.
 2. Tietoja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, johon ne on kerätty
 3. Kerätään ja säilytetään ainoastaan kuhunkin tarkoitukseen tarpeellisia tietoja
 4. Huolehditaan tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta
 5. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti
 6. Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, jotta ne voivat konsernin yrityksen toimeksiannosta suorittaa heille kuuluvaa henkilötietojen käsittelyä
 7. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille viranomaismääräysten täyttämiseksi tai konsernin yrityksen edusta huolehtimiseksi

Jokaisen rekisterin tietosuojaselosteessa on kerrottu, mitä tietoja käyttäjästä kerätään, miten käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ja olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Tämän sivun lopussa ovat kaikki rekisterimme listattuna.