Arvontojen, kilpailujen ja tutkimusten arvontarekisteri.

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Indieplace Oy:n arvontojen, kilpailujen ja tutkimusten arvontarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Indieplace Oy järjestää arvontoja, kilpailuja ja tutkimuksia, joihin luonnolliset henkilöt voivat ottaa osaa. Arvonnat, kilpailut ja tutkimukset ovat voimassa määräajan, alkamispäivästä päättymispäivään.
Voittajat arvotaan heti arvonnan, kilpailun tai tutkimuksen päätyttyä. Arvonnoissa voittajat arvotaan vastanneiden joukosta. Kilpailussa voittajat selvitetään vastausten perusteella. Mikäli oikeita vastauksia on useita, arvotaan voittaja(t).
Arvonnat, kilpailut ja tutkimukset voivat olla kaikelle yleisölle tarkoitettuja tai ne voivat olla rajattu tiettyyn henkilöryhmään kuuluville.
Arvonta-, kilpailu -ja tutkimuskohtaisesti on kuvattu erikseen kilpailun säännöt, joiden mukaan arvonta, kilpailu tai tutkimus etenee ja voittajat valikoituvat.
Henkilön antamia tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa, mikäli henkilö on antanut luvan yhteystietojen säilyttämiseen. Tähän on kaksi vaihtoehtoa:
Arvonnan, kilpailun tai tutkimuksen tietoja käytetään markkinoinnissa mikäli henkilö on antanut suostumuksensa.
Arvontaan, kilpailuun tai tutkimukseen osallistuminen on suostumus käyttää tietoja markkinoinnissa.
Tietoja kerätään Indieplacen hallinnoimalle SurveyMonkey -tilille. Tietoja voi käyttää Indieplacen, Kaleva-konsernin sekä sen tytäryhtiöiden markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen. Tietoja hyödynnetään palkintojen toimittamiseen

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Laillisena perusteena on henkilön antama suostumus, kun henkilö osallistuu arvontaan. Ilman suostumusta arvontaan ei voi osallistua.

6. Tietosisältö

Nimi ja yhteystiedot
Kilpailuvastaukset

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä lomakkeen täytön yhteydessä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voittajien tiedot voidaan luovuttaa palkintojen toimitusta varten. Muuten tietoja ei luovuteta

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-konserni voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa Kaleva-konserni huolehtii tietosuoja riittävästä tasosta, esimerkiksi
edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai
sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Indieplace Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.
Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.
Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin jäsen ei peru tilausta. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

12. Tietojen elinkaari

Henkilön tiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö osallistuu arvontaan, kilpailuun tai tutkimukseen. Henkilötiedot poistetaan, kun arvonta on suoritettu / kilpailun voittajat selvitetty / kun kilpailu on päättynyt.
Markkinointiluvan antaneiden tiedot poistetaan, kun tilausasiakkuus katsotaan päättyneeksi.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriin liittymisen yhteydessä seuraavat tiedot

1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa
Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisterin jäseniä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta Indieplace Oy:n verkkosivuilla ja sähköpostitse.

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2), suoraan uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteyttä suoraan SurveyMonkey -palveluun. Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänen Indieplace Oy:n rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2), uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteys suoraan SurveyMonkey -palveluun. Rekisteröidyn tiedot oikaistaan Indieplace Oy:n rekisteriin virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2), suoraan uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteyttä SurveyMonkey -palveluun.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2) tai suoraan SurveyMonkey -palveluun. Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänen Indieplace Oy:n rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2) tai poistamalla tietonsa suoraan uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteyttä SurveyMonkey -palveluun.

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.