Kaleva365 Oy:n journalistisen kuva-arkiston henkilötietorekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva365 Oy
Y-tunnus 2715049-8
PL 170, 90401 OULU
Käyntiosoite Solistinkatu 4, 90140 OULU
08-5377 111

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Puhelin: 08-5377 610
Yhteydenotot: palvelupiste@kaleva.fi

3. Rekisterin nimi

Kaleva365 Oy:n journalistisen kuva-arkiston henkilötietorekisteri.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin kaikki sisältö, mukaan lukien henkilötiedot on kerätty journalistisessa työssä. Sisältö on sekä kuva- että tekstiaineistoa.

5. Rekisterin tietojen käsittely markkinointitarkoituksissa

Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään henkilötietoja. Näitä tietoja käytetään vain journalistisiin tarkoituksiin. Tietosuoja-asetus pätee vain rajoitetusti, kun henkilötietoja käsitellään journalistisessa sisällössä. Journalistit saavat käsitellä tietoja vapaammin kuin muut rekisterinpitäjät.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei kerätä, säilytetä tai käytetä markkinointitarkoituksissa. Journalistista arkistoa käytetään markkinointitarkoituksissa ainoastaan arkistokuvien osalta. Tässä tapauksessa käytetään kuvia, joissa ei ole tunnistettavia henkilöitä tai joissa esiintyviltä henkilöiltä on saatu erillinen suostumus kuvan markkinointikäyttöön. Nämä suostumukset kerätään kuvista olevilta henkilöiltä kirjallisena etukäteen ja suostumus kirjataan rekisteriin.

6. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Tietoja säilytetään journalistisen työn vuoksi.

7. Tietosisältö

Kuva
Nimi
Yritys
Asema yrityksessä

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa kerätään journalistisen työn yhteydessä. Emme käytä säännönmukaisia tietolähteitä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Palveluun syötetyt tiedot säilyvät EU:n ja ETA:n sisäpuolella.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva Median toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen journalistisen työn takia. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja voidaan poistaa, ellei laki ja asetukset muuta edellytä.

14. Tietojen elinkaari

Tietoja säilytetään niin kauan kun ne ovat tarpeellisia journalistisen työn kannalta

13. Rekisteröidyn oikeudet

Toimituksellisen poikkeuksen mukaan rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia, koskien omien henkilötietojen tallentamista, säilyttämistä ja käyttämistä journalistisesta kuva-arkistosta. Täten esimerkiksi tietosuojaselosteessa mainitut henkilön oikeudet poistaa rekisterissä olevat omat tiedot tai saada niistä kopio eivät päde journalistiseen sisältöön ja sitä myötä journalistiseen kuva-arkistoon.

Päivitetty: 20.05.2020