Asiakasuutiskirjerekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasuutiskirjerekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa Indieplace Oy:n palveluiden markkinointi asiakasyritysten yhteyshenkilöille ja muille vaikuttajamarkkinoinnista kiinnostuneille
Rekisteriin kerätään asiakkaiden yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ja muita uutiskirjeen tilaajia
Tietoja tarvitaan Indieplacen ja sen yhteystyökumppaneiden uutisten ja tiedotteiden lähettämiseen niitä tilanneille ja asiakasyritysten yhteyshenkilöille
Käytettävä järjestelmä on Campaign Monitor
Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Käyttäjät ovat itse tilanneet uutiskirjeen
Käyttäjät kuuluvat Indieplace Oy:n Asiakasrekisteriin

6. Tietosisältö

Yhteyshenkilön tiedot
Nimi
Sähköpostiosoite
Tilauksen tekoaika
Asiakasyritys
Sähköpostiviesteihin liittyvä käyttäytymisdata
Asiakasyritykseen liittyvät kategorisoinnit

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä
Tiedot saadaan asiakasrekisteristä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-konserni voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa Kaleva-konserni huolehtii tietosuoja riittävästä tasosta, esimerkiksi
edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai
sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Indieplace Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat
Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla
Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu

12. Tietojen elinkaari

Henkilön tiedot lisätään rekisteriin tilauksen yhteydessä. Tiedot poistetaan, kun tilausasiakkuus katsotaan päättyneeksi.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteriin Indieplace.fi-sivuston kautta liittyville toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot
1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa
Rekisteriselosteen tai Tietosuojaselosteen muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän sähköpostitse sekä ilmoittamalla asiasta Indieplace Oy:n verkkosivuilla
Tietosuojaselosteeseen ja Rekisterikuvaukseen on pääsy jokaisesta lähetettävästä viestistä

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2), suoraan uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteyttä suoraan Campaign Monitoriin. Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänen Indieplace Oy:n rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä
Rekisteröity voi olla myös jonkin toisen yrityksen uutiskirjelistalla, joka hyödyntää Campaign Monitoria. Tässä tapauksessa pyyntö tulee kohdistaa Campaing Monitorille

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2), uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteys suoraan Campaign Monitoriin. Rekisteröidyn tiedot oikaistaan Indieplace Oy:n rekisteriin virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2), suoraan uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteyttä Campaign Monitoriin.
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2) tai suoraan Campaign Monitoriin. Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänen Indieplace Oy:n rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2) tai poistamalla tietonsa suoraan uutiskirjeen linkistä tai ottamalla yhteyttä Campaign Monitoriin.

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä