Kaleva Oy:n asiakasymmärrysrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva Oy
Y-tunnus 0187274-0
PL 170, 90401 OULU
Käyntiosoite Solistinkatu 4, 90140 OULU
08-5377 111

2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

Puhelin 08-5377 610

Yhteydenotot: asiakaspalvelu@kaleva.fi

3. Rekisterin nimi

Kaleva Oy:n asiakasymmärrysrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään Kaleva Median sivustojen, asiakkaiden ja palveluiden käyttäjiin liittyvää tietoa. Tietoa käytetään Kalevan velvollisuuksien hoitamiseen, tiedottamiseen, palveluiden kehittämiseen, tuottamiseen ja analysointiin, palveluiden personointiin, kohdentamiseen, sisäiseen suunnitteluun ja konsernin yhtiöiden tuotteiden ja palveluiden markkinointia varten. Tietoja voidaan käyttää Kalevan, sekä Kaleva-konsernin yhtiöiden markkinointitarkoituksiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään suoramarkkinointitarkoitusta varten

6. Tietosisältö

 • Anonyymi käyttäytymistieto Kaleva konsernin yhtiöiden sivustoilla
 • Yhteys- ja perustiedot
  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sivilisääty
  • Sukupuoli
  • Suoramarkkinointiluvat ja kiellot
 • Sopimussuhdetiedot Kaleva konsernin yhtiöiden kanssa
  • Ostotapahtumat ja niiden vaiheet
  • Asiakkaan käyttämät Kaleva konsernin yhtiöiden palvelut ja tuotteet
  • Asiakaspalvelutapahtumat
  • Laskutiedot
  • Asiakkaan avoin ja erääntynyt saldo
  • Myyntireskontrasta saatavat maksupoikkeamatiedot
  • Asiakasnumero
 • Profilointitiedot
  • Segmentointi ja profilointitiedot
  • Mielenkiinnon kohteet
  • Käyttäytymisdata
 • Työhön liittyvät tiedot
  • Ansiotaso
  • Asema
  • Työnantajatiedot
  • Toimiala
 • Mahdolliset muut asiakkaan luovuttamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tai asiakkaan vierailusta Kaleva Median ja sen asiakkaiden sivustoilla. Tiedot laskujen maksun tilanteesta saadaan yrityksen omasta myyntireskontrasta, joka saa maksutiedot pankeilta normaalin viitesuoritusliikenteen kautta. Tietoja kerätään myös julkisista tietolähteista ja saatavilla olevista avoimista rajapinnoista

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti
suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti
mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-konserni voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa edellytyksenä on, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva konsernin yhtiöiden toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu

12. Tietojen elinkaari

Tiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö ensimmäisen saapuu asiakkaaksi tai vierailee verkkosivuilla. Tiedot täydentyvät laskutuksen, maksujen seurannan, muiden ostotapahtumien, käyttäjärekisteröimisen tai uutiskirjeiden tilaamisen myötä

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot
1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella, ilmoittamalla asiasta sekä Kaleva konsernin verkkosivuilla

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Automaattista profilointia voidaan tehdä esimerkiksi mainonnan paremman kohdistamisen tai mielenkiintoisen sisällön tarjoamiseksi. Automaattinen profilointi pohjautuu evästeisiin, ja lisätietoja evästeiden käytöstä, automaattisen profiloinnin estämisestä ja tietosuojasta Kaleva-konsernissa on saatavilla osoitteessa sivustot.kaleva.fi/kalevamedia/tietoa-meista/tietosuoja

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla