Blogikommentit

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Blogikommentit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa lukijoiden kommentointi Indieplace Oy:n bloggaajien blogeissa ja Indieplacen omissa verkkosivustoissa. Kommenttien sisältöä ja määrää käytetään blogipostauksen vuorovaikutustason määrittelyyn

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Lukijan jättämä kommentti on täysin vapaaehtoinen ja IP-osoitetta lukuun ottamatta lukija voi päättää mitä tietoja antaa itsestään

6. Tietosisältö

Nimi tai nimimerkki
Sähköpostiosoite
WWW-osoite
IP-osoite
Blogikommentti
Päiväys ja kellonaika

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan lukijalta blogikommenttia jättäessä

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Tietoja voidaan luovuttaa automaattiseen profilointiin roskapostin tunnistamiseksi.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa automaattiseen profilointiin roskapostin tunnistamiseksi. Profilointi voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Blogikommentteihin pääsee käsiksi bloggaaja, jonka blogiin kommentit jätetään sekä Indieplace Oy:n ylläpito
Mikäli käytämme kommenttien käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla
Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla.
Blogikommentit pääsääntöisesti säilyvät koko blogin elinkaaren ajan, sillä ne ovat tärkeä osa blogin sisältöä.

12. Tietojen elinkaari

Tiedot annetaan kommenttia lisättäessä, ja ne säilyvät niin kauan kuin blogi on olemassa tai kommentoija pyytää kommenttiaan poistettavaksi

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot
1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa
Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta sekä Kaleva365 Oy:n lehdissä ja verkkosivuilla

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Roskapostin automaattisesta tunnistamista ei voida välttää, ellei koko kommentointiominaisuutta oteta kokonaan pois käytöstä.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä

14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu

Digipalvelujen käyttötietoja ei kerätä tässä yhteydessä