Indieplace Oy:n vaikuttajarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Indieplace Oy:n vaikuttajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Indieplace oy on vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut markkinointi- ja media-alan yritys. Markkinointipalveluita myydään asiakasyrityksille. Markkinointipalvelut rakentuvat vaikuttajien henkilökohtaisen elämän ympärille luotuihin kaupallisiin konsepteihin. Vaikuttajat viestivät kaupallisten konseptin sanoman seuraajilleen hallinnoimiensa mediakanavien kautta tai esiintymällä yhteistöiden mainoskasvoina
Vaikuttajarekisteriin kerättyjä tietoja hyödynnetään vaikuttajasuhteiden ylläpidossa, kehityksessä ja luomisessa
Vaikuttajarekisterin tietoja hyödynnetään markkinointipalveluiden konseptien suunnittelussa, myynnissä, tuotannossa ja mittaamisessa
Vaikuttajarekisterin tietoja hyödynnetään kirjanpitolakiin perustuvassa palkkiomaksantaprosessissa
Tietoja kerätään Indieplacen keskitettyyn vaikuttajarekisteriin.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Henkilötiedot kerätään, kun Indieplacen ja vaikuttajian välille on tehty sopimus vaikuttajayhteistyöstä. Tietoja kerätään sopimussuhteen ulkopuolisista vaikuttajista rajoittuneiden tietojen (kts. kohta 6.) osalta vaikuttajasuhteiden luomisen mahdollistamiseksi

6. Tietosisältö

Vaikuttajan yhteystiedot
Nimi (rajoittunut tieto*
Kotiosoite
Puhelinnumero (rajoittunut tieto
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus (rajoittunut tieto
Muut tiedot
Tilinumero
Sopimus- ja yhteistyösuhteen muoto (rajoittunut tieto
Vaikuttajan myyntikuvaus
Vaikuttajan mediakanavat (rajoittunut tieto
Vaikuttajan mediakanavien analytiikka
Vaikuttajan demografiatiedot
Vaikuttajan kiinnostuksen kohteet ja kulutuskäyttäytymiseen liittyvät rajoitteet vaikuttajan luovuttaman tiedon osalta
Vaikuttajan kampanjajulkaisuiden analytiikka ja julkaisuaikataulu
Vaikuttajan julkaisupalkkiot
Vaikuttajan ja Indieplacen välinen vaikuttajavelka
Vaikuttajan ja Indieplacen suhteen hoitamiseen liittyvä kontaktihistoria (rajoittunut tieto
Vaikuttajan tyylikategorialuokittelu
Vaikuttajan toiveet ja kommentit yhteistyöstä Indieplacen kanssa (rajoittunut tieto
Lasten iät (jotka kysytty vaikuttajilta tai julkisesti saatavilla
*Rajoittuneella tiedolla tarkoitetaan julkisesti saatavilla olevaa tietoa, joka tallennetaan sopimussuhteen ulkopuolisten vaikuttajien suhteen hoitoon.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan vaikuttajalta sopimuksen yhteydessä, vaikuttajan kanssa käydyissä keskusteluissa tai vaikuttajan julkisissa mediakanavissa ilmoittamista tiedoista tai vaikuttajan mediakanaviin liittyvistä analytiikkajärjestelmistä, joihin vaikuttaja on myöntänyt Indieplacelle pääsyn

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Vaikuttajan yhteystietoja voidaan siirtää asiakkaan päätöksentekoa ja yhteydenpitoa varten tarvittavien tietojen osalta kohdan 4.2 mukaisten käyttötarkoitusten edistämiseksi.
Vaikuttajien tietoja siirretään sähköpostiviestien lähetystä varten Campaign Monitor -sähköpostijärjestelmään yksittäisiä massalähetyksiä varten

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vaikuttajan yhteystietoja voidaan siirtää asiakkaan päätöksentekoa ja yhteydenpitoa varten tarvittavien tietojen osalta kohdan 4.2 mukaisten käyttötarkoitusten edistämiseksi myös, jos asiakas sijaitsee EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehditaan tietosuojan riittävästä tasosta, esimerkiksi
edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai
sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Indieplace Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat
Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla
Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estoista huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu

12. Tietojen elinkaari

Henkilön tiedot lisätään Vaikutajarekisterin Rekisterikuvauksen kohdan 6.1.1 mukaisesti. Tiedot poistetaan rekisteristä Vaikuttajarekisterin Rekisterikuvauksen kohdan 6.2.1 mukaisesti

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot
1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa
Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä

14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu

Digipalvelujen käyttötietoja ei kerätä tässä yhteydessä