Vaikuttajapalkkioiden maksurekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Vaikuttajapalkkioiden maksurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Indieplace oy on vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut markkinointi- ja media-alan yritys. Markkinointipalveluita myydään asiakasyrityksille. Markkinointipalvelut rakentuvat vaikuttajien henkilökohtaisen elämän ympärille luotuihin kaupallisiin konsepteihin. Vaikuttajat viestivät kaupallisten konseptin sanoman seuraajilleen hallinnoimiensa mediakanavien kautta tai esiintymällä yhteistöiden mainoskasvoina. Rekisterin tarkoitus on mahdollistaa vaikuttajille tapahtuma palkkionmaksuprosessi ja palkkiomaksun seuranta. Rekisteriin kerätään ja siellä säilytetään Indieplace Oy:n yhteistyövaikuttajien yhteys- ja henkilötietoja. Tiedot tallennetaan selaimen kautta käytettävään G-suiten tarjoamaan laskentataulukkoon. Tietoja tarkastellaan saman järjestelmän kautta.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Henkilötiedot kerätään, kun Indieplacen ja vaikuttajian välille on tehty kirjallinen tai suullinen sopimus osallistumisesta Indieplacen tarjoamien markkinointipalveluiden tuottamiseen ja kun työvelvoite on täytetty.

6. Tietosisältö

  • Vaikuttajan yhteystiedot
  • Nimi
  • Muut tiedot
  • Työsuorituskohtaiset palkkiot ja työsuorituskohtainen palkkiohistoria

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan projektihallintatiimiltä vaikuttajan täytettyä sopimuksen mukaiset työvelvoitteet.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Vaikuttajan yhteystietoja voidaan siirtää asiakkaan päätöksentekoa ja yhteydenpitoa varten tarvittavien tietojen osalta kohdan 4.2 mukaisten käyttötarkoitusten edistämiseksi. Vaikuttajien tietoja siirretään sähköpostiviestien lähetystä varten Campaign Monitor -sähköpostijärjestelmään yksittäisiä massalähetyksiä varten.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Vaikuttajan yhteystietoja voidaan siirtää asiakkaan päätöksentekoa ja yhteydenpitoa varten tarvittavien tietojen osalta kohdan 4.2 mukaisten käyttötarkoitusten edistämiseksi myös, jos asiakas sijaitsee EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa huolehditaan tietosuojan riittävästä tasosta, esimerkiksi edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Indieplace Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estoista huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

12. Tietojen elinkaari

Henkilön tiedot lisätään Vaikuttajapalkkioiden maksurekisterin Rekisterikuvauksen kohdan 6.1.1 mukaisesti. Tietoja ei poisteta rekisteristä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot:

1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa.

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella.

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta tulla unohdetuksi kirjanpitolain mukaisesti.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta. Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.