Indieplace Oy NGINX www-logi

1. Rekisterinpitäjä

Indieplace Oy
Y-tunnus 2294668-1
Käenkuja 3 A, 00500 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Häkkinen
Puhelin 044 5362 094
Yhteydenotot: support@indieplace.fi

3. Rekisterin nimi

Indieplace Oy NGINX www-logi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja Indieplace Oy:n hallinnoimissa blogeissa vierailleista kävijöistä. Tietoja tarvitaan sivustojen ongelmien selvittämiseen sekä tietomurtojen estämiseen ja selvittämiseen.
Tietoja kerätään automaattisesti Indieplace Oy:n keskitettyyn palvelinrekisteriin. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Tietoja kerätään automaattisesti ja välttämätön lain noudattamiseksi, jotta tietomurrot voidaan havaita.

6. Tietosisältö

Vieraillun verkkosivun domain
Käyttäjän IP-osoite (IPv4/IPv6
Päiväys ja ajankohta
ladattu verkkoresurssi
selaimen verkkoprotokolla
latauksen koodi
ladattu määrä tavuina
sivu, josta käyttäjä saapui
käyttäjän selaimen tiedot
verkkoresurssin lataukseen kulunut aika

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan automaattisesti käyttäjän saapuessa sivustolle

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Tietoja ei siirretä.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Indieplace Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat sekä Indieplace Oy:n käyttämän palveluntarjoajan ylläpito
Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla
Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu

12. Tietojen elinkaari

Tiedot lisätään käyttäjän saapuessa sivustolle. Tiedoista arkistoidaan 40 viimeisintä versiota, jonka jälkeen vanhimmat poistetaan automaattisesti. Tällä taataan että tietomurtojen selvittämiseksi on riittävästi aineistoa

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Kerättävistä tiedoista tiedotetaan Indieplace Oy:n verkkosivulla. Kerättävien tietojen avulla yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa ilman oikeuden päätöstä ja käyttäjän verkkopalveluntarjoajan antamia tietoja, jotta käyttäjälle olisi mahdollista tiedottaa suoraan
Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta Indieplace Oy:n verkkosivuilla

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä

14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu

Digipalvelujen käyttötietoja ei kerätä tässä yhteydessä