Positioinnin voima: kuinka Pohjoisen yritykset voivat erottautua ja menestyä haastavina aikoina?

Anela Denic työskentelee Kaleva Medialla asiakaskokemuksen ja markkinointiteknologioiden asiantuntijana.

Kuvittele astuvasi sisään hyvin menestyvään yritykseen. Kaikki näyttää viimeisen päälle suunnitellulta: työntekijät ovat motivoituneita, tuotteet erottuvat kilpailijoistaan, ja asiakaspalautteet ylistävät yritystä. On helppo olettaa, että menestyksen taustalla on laadukas tuote tai palvelu, joka iskee juuri oikeaan markkinarakoon. Todellisuudessa menestyksen taustalla on kuitenkin jotain syvempää ja strategisempaa: yrityksen tarkkaan harkittu positiointi markkinoilla.

Teimme Kaleva Median Yrityspalveluissa kevään aikana positiotutkimuksen, jonka tulokset saivat minut pohtimaan, piileekö avain menestykseen tosiaan positioinnin voimassa? Kun kyse ei ole vain siitä, mitä yritys tekee, vaan miten se osaa viestiä sen asiakkailleen. Kenties ne yritykset, jotka onnistuvat yhdistämään paikallisen asiantuntemuksen ja tunteita herättävän markkinoinnin, pystyvät luomaan kilpailuetua, jota on vaikea päihittää. Ehkäpä juuri tässä piilee menestyksen salaisuus – siinä, miten hyvin yritys osaa kertoa tarinansa ja tuoda esiin ainutlaatuiset vahvuutensa.

Positiointi ei synny sattumalta

Haluttu positio rakentuu neljän keskeisen teeman ympärille: operatiivinen hyöty, aiheen assosioituminen, sentimentti ja edellytetty substanssi. Näiden teemojen taidokas yhdistäminen ja soveltaminen luovat perustan yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle ja erottautumiselle kilpailijoista. Lähdetään purkamaan, miten jokainen näistä elementeistä kietoutuu yhteen ja muodostaa yrityksen menestyksen kivijalan.

Positioinnin ytimessä: assositaatio, sentimentti, substanssi ja operatiivinen hyöty

Kun pohditaan Pohjois-Suomen markkinoilla toimivien yritysten menestystekijöitä, positiokehän neljä teemaa nousevat keskeisiksi. Kiitokset markkinointitoimisto Kolmas Polvelle tämän ajatuksen hienosta visualisoinnista. Ensinnäkin, operatiivinen hyöty viittaa siihen konkreettiseen lisäarvoon, jonka yritys tarjoaa asiakkailleen. Kyky optimoida toimintaansa siten, että se saavuttaa maksimaalisen tehokkuuden ja kustannussäästöt samalla tarjoten asiakkaille erinomaista palvelua tai tuotetta. Tämä hyöty ei pelkästään vähennä yrityksen kustannuksia, vaan myös parantaa kilpailukykyä ja mahdollistaa paremman katteen. Operatiivisen hyödyn vaikutukset ulottuvat aina päivittäisistä prosesseista strategiseen suunnitteluun ja voivat näkyä yrityksen toiminnassa esimerkiksi tehokkuuden parantamisena, kustannussäästöinä tai innovatiivisina ratkaisuina, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

Miten varmistat, että asiakkaasi kokevat saavansa maksimaalisen hyödyn asioidessaan kanssanne?

Toinen teema, edellytetty substanssi, korostaa syvällisen asiantuntemuksen ja ammattitaidon merkitystä. Yrityksen on osoitettava, että se ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja pystyy tarjoamaan asiantuntevia ratkaisuja näihin tarpeisiin. Mitkä ovat ne erityiset osaamisalueet, joilla erotut kilpailijoistasi? Miten voit tuoda ne selkeästi esiin viestinnässäsi ja palveluissasi?

Asiantuntemus ja substanssi ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen toiminnassa, mutta assosiaatio ja sentimentti ovat avainasemassa menestykseen. Onko yrityksesi viestintä selkeää ja johdonmukaista? Pystyykö asiakas yhdistämään yrityksesi helposti siihen arvoon, jota haluat edustaa? Tunteeko asiakas lämpimiä tunteita ja luottamusta yritystäsi kohtaan?

Ei riitä, että ymmärretään, miten tuotteet toimii. Täytyy ymmärtää, miten asiakkaat toimii.

Kolmas teema, aiheen assosioituminen, osoittaa pystyvätkö asiakkaat yhdistämään yrityksen sen tarjoamiin palveluihin ja arvoihin helposti ja intuitiivisesti. Tässä auttaa yleensä selkeä, tunnistettava ja johdonmukainen brändi. Esihenkilöni puhuu usein ”lempeästä jankuttamisesta” – suomennettuna toisto, toisto, toisto. Katsoessani positiotutkimuksemme tuloksia, tunnen pienen piston sydämessäni. Tutkimuksemme mukaan yritykset assosioivat Kaleva Median tarjoamat markkinoinnin ja mainonnan palvelut edelleen vahvasti sanomalehteen. Edelleen, vaikka viimeiset viisi vuotta olemme pyrkineet jalkauttamaan monikanavaisuuden sanomaa niin henkilökohtaisella myyntityöllä kuin yleisellä brändiviestinnälliselläkin tasolla. Sinnikkyys on tässä avainasemassa: kun itsestä tuntuu, että tarjoamistaan palveluista on jankuttanut jo kyllästymiseen asti, löytyy yhä uusia asiakkaita, jotka kuulevat asiasta vasta ensimmäistä kertaa.

Neljäs ja viimeinen teema, joka on olennainen yrityksen menestyksen kannalta, on sentimentti eli emotionaalinen suhtautuminen. Sentimentti viittaa siihen, miten asiakkaat ja muut sidosryhmät kokevat ja tuntevat yrityksen brändin, tuotteet ja palvelut. Se ei ole pelkästään rationaalinen arviointi, vaan perustuu myös tunteisiin ja mielikuviin, joita yritys herättää. Sentimentti vaikuttaa suoraan asiakkaiden lojaliteettiin ja sitoutumiseen.

Yrityksen kyky herättää positiivisia tunteita ja luoda vahva emotionaalinen yhteys asiakkaisiinsa voi olla ratkaiseva kilpailuetu.

Ne yritykset, jotka osaavat viestiä tunnetta ja luoda emotionaalisen yhteyden asiakkaisiinsa, ovat usein askeleen edellä kilpailijoitaan. Markkinoinnissa ei riitä pelkästään rationaalisten argumenttien esittäminen, vaan tunteiden herättäminen on yhtä tärkeää. Kuinka hyvin yrityksesi onnistuu tässä? Vai sorrutteko kerta toisensa jälkeen viestimään samoista harmaaseen massaan sulautuvista kilpailukykytekijöistä mitä kilpailijoiltannekin löytyy?

Positioinnissa paikallisuuden arvo: korvaamaton?

Pohjoisen arvo on moniulotteinen käsite, joka kattaa paitsi taloudellisen menestyksen myös kulttuurisen rikkauden ja yhteisöllisyyden. Yhtiön kyky tunnistaa ja hyödyntää näitä arvoja markkinoinnissaan ja liiketoiminnassaan on keskeistä. Se ei ainoastaan vahvista asemaa markkinoilla, vaan myös edistää koko alueen kehitystä. Pohjois-Suomen elinvoimaisuus ja yhteisöllisyys ovat mielestäni korvaamattomia voimavaroja – ja tutkimuksemme tuloksetkin sen vahvistavat: paikallisuudella on merkittävä arvo. Paikallisten yritysten tukeminen ja yhteistyö voivat luoda positiivisen kierteen, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Yritysten on tärkeää ymmärtää ja viestiä, kuinka ne edistävät paikallista taloutta ja yhteisöä. Tämä ei ainoastaan vahvista yrityksen mainetta, vaan myös luo syvemmän siteen asiakkaisiin.

Haastava markkinatilanne jatkuu yhä ja muutosten tahti tuskin hidastuu. Markkinat jatkavat muodonmuutostaan yhä kompleksisempaan suuntaan. Tässä jatkuvassa muutoksessa menestyvät ne yritykset, jotka eivät pelkästään sopeudu, vaan myös ennakoivat ja hyödyntävät muutoksia. Pohjois-Suomessa on paljon potentiaalia ja ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää paikallisuuden sekä positioinnin tuomat edut, tulevat menestymään.

On aika, että pohjoisen yrityspäättäjät pysähtyvät pohtimaan omaa positiointiaan.

Sisäisten kyvykkyyksien kehittämisen sijaan kysykää itseltänne: mikä tekee yrityksestäni ainutlaatuisen? Miten voin viestiä tätä asiakkaille niin, että he kokevat yritykseni läheiseksi ja merkitykselliseksi? Mitä tunteita haluan herättää asiakkaissani ja miten voin vahvistaa näitä tunteita kaikessa viestinnässäni ja toiminnassani?

Muistakaa, että markkinointi ei ole pelkästään myyntiä ja mainontaa – se on tarina, joka kertoo yrityksesi arvot ja sitoutumisen. Ja kuten tiedämme, parhaat tarinat jäävät mieleen ja luovat pitkäkestoisia yhteyksiä.

Kun yrityksesi tarina on valmis kerrottavaksi, me Kaleva Medialla olemme valmiita auttamaan saamaan sen koko pohjoisen tietoon.

Teksti: Anela Denic

Anela Denic

asiantuntija, digitaalinen asiakaskokemus ja markkinointiteknologiat
044 788 7716
anela.denic@kalevamedia.fi

Anelan lisäksi yli 100 muuta Kaleva Median kasvun rakentajaa ovat täällä teitä, pohjoisen yrityksiä varten. Me tunnemme pohjoisen. Osaamme auttaa, kun yrityksesi haluaa tavoittaa seikkailijat, vastuunkantajat ja uteliaat. Vastuulliset ja valveutuneet. Pohjoisen ihmiset.

Katso lisää ja innostu