Ih­mis­ym­mär­rys näkyy viivan alla

Kuinka menestyä maailmassa, joka tuntuu päivä päivältä monimutkaisemmalta, ja jossa yllätykset ovat lähes arkipäivää, on varmasti monen yrityksen agendalla. Avataan aluksi maailmaa, jossa elämme.

Anna Kärävä, brändi ja kulttuurijohtaja, Kaleva Media

Vastuullisuus, teknologia sulautuu kaikkeen ja monimutkaistuva maailma ovat aikamme megatrendejä, joihin yritysten on reagoitava ja sopeutettava toimintaansa. Koronan myötä yritysten on kyettävä nopeuttamaan uudistuksia ja hakemaan uusia ansaintamalleja. Yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän vastuuta ympäristöstä ja hyvinvoinnista. Merkityksellinen kuluttaminen on lisääntynyt. Digitalisaatio kiihtyy entisestään, mobiilin merkitys kasvaa.

Ennen mentiin palveluiden luo, nyt palveluiden täytyy tulla ihmisten luo. Ruuan verkko-ostaminen on kasvanut merkittävästi. Yritysten ennakointikyky on vaikeutunut ja päätöksenteko hajaantunut. Kuluttajien valta kasvaa entisestään. Tietoa ja kanavia tulee jatkuvasti lisää. Kyky helpottaa ihmisten elämää korostuu. Kotimaisuus, paikallisuus, turvallisuus ja saatavuus nostavat päätään.

Tässä maailmassa yritysten kyvystä uudistaa ja uudistua on tullut kriittinen menestystekijä. Tulevaisuuden menestyjät ovat ennakoivia uudistajia, jotka ottavat ihmisten käyttäytymisen muutoksen tosissaan. Jos yritys ei pysty vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja motiiveihin, se menettää paitsi kilpailuetunsa, pahimmillaan myös kilpailukykynsä.

Markkinointi osana liiketoimintastrategiaa on uudistamisen ajuri. Markkinointia ei voi tehdä ilman ihmisymmärrystä. Paikallistuntemus syventää ymmärrystä. Tarvitaan ymmärrystä oman alueen kuluttajien tarpeista, motiiveista ja käyttäytymisestä.

Yritysten on vastattava kysymyksiin: Keitä ovat asiakkaamme tänä päivänä? Ketkä eivät ole asiakkaitamme? Mitä olennaista ymmärrämme kohderyhmämme käyttäytymisestä alueellamme? Vastaammeko alueella asuvien ihmisten arvomaailmaa? Mitä merkityksellistä tarjoamme? Löytävätkö ihmiset palvelumme helposti? Mitkä kanavat toimivat parhaiten?

Tarvitaan dataa, ennen kaikkea sen hyödyntämistä. Tarvitaan analysointia ja kykyä luoda brändistä asiakkaille relevantti ja erottuva. Näin päästään luomaan kilpailuetua. McKinseyn mukaan ne yritykset, jotka ovat panostaneet asiakasymmärryksen hyödyntämiseen, ovat tehneet 26 prosenttia enemmän tulosta ja 23 prosenttia enemmän myyntiä.

Kun ymmärtää ihmistä, ymmärtää myös sen, mikä ei muutu. Vaikka uudistaminen vaatii aina uusia tekoja, aivomme eivät ole muuttuneet miljoonaan vuoteen. Markkinoinnin tehtävä on vaikuttaa ihmisiin ja ennen kaikkea ihmisten tunteisiin. Edelleen ihmiset ihastuvat, rakastuvat, innostuvat, liikuttuvat, nauravat jne.

Brändin on aina luotava asiakkaaseen tunneside, muuten ei ole asiakassuhdetta. Aito tunneside muodostuu siitä, että olemme brändinä kiinnostuneita asiakkaistamme, ymmärrämme heitä, osoitamme arvostusta ja reiluutta.

Kantar TSN:n mukaan ne brändit, jotka ovat onnistuneet vetoamaan tunteisiin, ovat kasvattaneet myyntiä, vaikuttavuutta ja brändiuskollisuutta merkittävästi.

Kaleva Media auttaa asiakkaita kasvamaan markkinoinnin keinoin hyödyntämällä paikallisymmärrystä, jota olemme kartuttaneet pohjoisessa yli 121 vuotta. Me tunnemme pohjoisen ihmiset ja alueen liiketoimintaympäristön. Tutkimme pohjoisen sielunmaisemaa vuosittaisella Pohjoista Kanttia-tutkimuksella.

Tuloksia ammennamme asiakastyöhön, jossa ihmisymmärrys ohjaa koko markkinoinnin prosessia. Mittavat data- ja tutkimuspalvelumme auttavat asiakkaitamme asiakasymmärryksen hyödyntämisessä.

Missiomme on vahvistaa pohjoisen henkistä ja taloudellista vireyttä. Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Anna Kärävä, brändi ja kulttuurijohtaja, Kaleva Media

Tämä kolumni on julkaisu Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät -lehdessä 6/2020.