Pro Ratas Oy:n arvontojen ja kilpailujen arvonta-/kilpailukohtainen rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Pro Ratas Oy
Y-tunnus 2454477-4
Pitkämäenkatu 6, 20250, Turku
0400 724 860

2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

Puhelin: 0400 724 860
Yhteydenotot: info@proratas.fi

3. Rekisterin nimi

Pro Ratas Oy:n arvontojen ja kilpailujen arvonta-/kilpailukohtainen rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaleva-Media järjestää arvontoja ja kilpailuja, joihin luonnolliset henkilöt voivat ottaa osaa. Arvonnat ja kilpailut ovat voimassa määräajan, alkamispäivästä päättymispäivään.

Voittajat arvotaan heti osallistumisesta. Arvonnoissa voittajat arvotaan vastanneiden joukosta. Kilpailuissa voittajat selvitetään vastausten perusteella. Mikäli yhtä oikeita vastauksia on useita, arvotaan voittaja(t). Kilpailuissa voi olla myös arvontaosuus, jossa voittajat arvotaan kilpailuun osallistuneiden joukosta.

Arvonnat ja kilpailut voivat olla kaikelle yleisölle tarkoitettuja tai ne voivat olla rajattu tietyn henkilöryhmään kuuluville.

Arvonta- ja kilpailukohtaisesti on kuvattu erikseen kilpailun säännöt, joiden mukaan arvonta / kilpailu etenee ja kuinka voittajat valikoituvat.

Henkilön arvonnan / kilpailun yhteydessä antamia tietoja voidaan käyttää markkinoinnissa, mikäli henkilö on antanut luvan arvontaan / kilpailuun osallistuessaan. Tähän on kolme vaihtoehtoa (arvonta-/kilpailukohtainen vaihtoehto on kerrottu arvonnan/kilpailun säännöissä):

1. Arvonnan / kilpailun tietoja käytetään markkinoinnissa, mikäli henkilö on antanut suostumuksena
2. Arvontaan / kilpailuun osallistuminen on suostumus käyttää tietoja markkinoinnissa.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Laillisena perusteena on henkilön antama suostumus, kun henkilö osallistuu arvontaan. ilman suostumusta arvontaan ei voi osallistua.

6. Tietosisältö

1. Nimi ja yhteystiedot
2. Kilpailuvastaukset

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-Mediavoi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa Kaleva-Media huolehtii tietosuoja riittävästä tasosta, esimerkiksi

1. Edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai
2. Sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Pro Ratas Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

12. Tietojen elinkaari

Henkilötiedot lisätään rekisteriin, kun henkilö osallistuu arvontaan/kilpailuun.

Arvonnan / kilpailun säännöissä mainitaan ikäraja, jos sellainen on. Lasten osalta henkilötietoja ei kerätä ilman vanhemman suostumusta. Lapsen ikärajan määrittelee EU:n tietosuoja-asetusta täydentävä kotimainen lainsäädäntö.

Henkilötiedot poistetaan, kun arvonta on suoritettu / kilpailun voittajat selvitetty / kun kilpailu on päättynyt. Tietoja säilytetään ja käytetään markkinointitarkoituksiin 1 vuoden verran arvonnan / kilpailun päättymisestä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Rekisteröidylle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot:

1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa.

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta sekä Pro Ratas Oy:n lehdissä ja verkkosivuilla.

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen oikaisemiseen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu

Kts. erillinen dokumentti Digipalvelujen tietosuoja Kaleva-Media.