Kaleva365 Oy:n digitaalisten palveluiden yritykseen liittyvien tietojen ylläpitäjien rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva365 Oy
Y-tunnus: 2715049-8
PL 170, 90401 OULU
Käyntiosoite: Solistinkatu 4, 90140 OULU
08-5377 111

2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

Kaleva365 Oy
PL 170, 90401 OULU
Käyntiosoite: Solistinkatu 4, 90140 OULU
Puhelin: 044 7995893
Email: palvelupiste@kaleva.fi

3. Rekisterin nimi

Kaleva365 Oy:n digitaalisten palveluiden yritykseen liittyvien tietojen ylläpitäjien rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin voidaan kerätä ja siellä säilyttää henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • palvelun toteuttaminen ja personointi
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakas- ja käyttäjätapahtumien varmentaminen
 • tuotteiden, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • mainonnan kohdentaminen ja profilointi
 • mielipidetutkimukset
 • markkinointi, analysointi ja tilastointi
 • markkinatutkimukset
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja yhdistäminen
 • väärinkäytösten tutkiminen ja ehkäiseminen
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Tietoja käsitellään rekisteröidyn toimeksiannosta tai suostumuksella yllä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja kerätään Kaleva konsernin (myöhemmin Kaleva) keskitettyyn rekisteriin. Tietoja voi käyttää Kalevan sekä tytäryhtiöiden markkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai henkilön tai rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen. Henkilö ilmaisee suostumuksensa käyttämällä palvelua ja kirjaamalla henkilötiedot palveluun sen käytön yhteydessä.

6. Tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoitteet
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tilaus- ja peruutustiedot, yhteydenotot ja palautteet, arvontaosallistumiset, kilpailuvastaukset
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus tai -nimi, nimimerkki ja muu mahdollinen yksilöivä tunniste
 • asiakkaan mahdollisesti palveluun tuottama tai muulla tavoin lähettämä sisältö (esim. kommentit
 • asiakaspalvelupuheluiden nauhoitukset
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailutiedot ja käytettyyn laitteeseen liittyvät tekniset tiedot, kuten esim. selain, ip-osoite, päätelaite, käyttöjärjestelmä
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat, suostumukset ja kiellot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisesti asiakasta koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, postitse tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden, palvelinlokitietojen tai muiden vastaavien tietoteknisten keinojen avulla
 • Kalevan yhtiöiden henkilörekistereistä
 • Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-konserni voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Näissä tapauksissa Kaleva-konserni huolehtii tietosuoja riittävästä tasosta, esimerkiksi edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kalevan toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja voidaan poistaa, ellei laki ja asetukset muuta edellytä.

12. Tietojen elinkaari

Henkilötiedot kirjoitetaan rekisteriin kun henkilö aloittaa palvelun käytön. Tietoja poistetaan henkilön niin vaatiessa, mikäli laki ja asetukset eivät edellytä tietojen säilyttämistä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Henkilölle toimitetaan tietoja kerättäessä seuraavat tiedot:

1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa.

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta esim. sähköpostitse tai Kalevan verkkopalveluissa.

13.2. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2). Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuna. Tiedot toimitetaan maksutta kerran kalenterivuodessa. Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Jos rekisterissä on virhe, rekisteröity voi esittää pyynnön tietojen korjaamisesta kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

13.3. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön tulla unohdetuksi ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 4). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön saada tiedot koneluettavassa muodossa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.5. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Automaattista profilointia voidaan tehdä esimerkiksi mainonnan paremman kohdistamisen tai mielenkiintoisen sisällön tarjoamiseksi. Automaattinen profilointi pohjautuu evästeisiin, ja lisätietoja evästeiden käytöstä, automaattisen profiloinnin estämisestä ja tietosuojasta Kaleva-konsernissa on saatavilla osoitteessa sivustot.kaleva.fi/kalevamedia/tietoa-meista/tietosuoja.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille henkilölle ilmoitetaan asiasta. Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

14. Digitaalisten palveluiden käyttötiedon keruu

Lisätietoja evästeiden käytöstä ja tietosuojasta Kaleva-konsernissa on saatavilla osoitteessa sivustot.kaleva.fi/kalevamedia/tietoa-meista/tietosuoja.