Kaleva Oy:n myyntireskontrarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva365 Oy
Y-tunnus 2715049-8
PL 170, 90401 OULU
Käyntiosoite: Solistinkatu 4, 90140 OULU
Vaihde: 08-5377 111

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Vaihde: 08-5377 111
Yhteydenotot: perinta@kaleva.fi

3. Rekisterin nimi

Kaleva Oy:n, Kaleva365 Oy:n, Erweko Oy:n ja Koillisjakelu Oy:n myyntireskontrarekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaleva-konserniin kuuluvien seuraavien yritysten laskuttamien henkilöasiakkaiden tiedot osana myyntireskontraa: Kaleva Oy, Kaleva365 Oy, Erweko Oy, Koillisjakelu Oy. Tietoja tarvitaan suoritusten seurantaa sekä perintää varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Luotolliseen kaupankäyntiin perustuva tapahtuma, joka vastaa asetuksessa mainittua sopimusta. Toiminnan luonteesta johtuva kirjanpitolain edellyttämä.

6. Tietosisältö

1. Nimi ja yhteystiedot
2. Henkilötunnus
3. Ostotapahtumat
4. Maksuhistoria (maksu, pankki)
5. Tieto perintään siirrosta

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tai kirjataan kyseisen yrityksen käyttämästä laskutusjärjestelmistä (asiakkaan tiedot, laskun tiedot).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilön tiedot luovutetaan perintäyhtiölle, mikäli laskua ei muistutuksesta huolimatta makseta.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-konserni voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.  Näissä tapauksissa Kaleva-konserni huolehtii tietosuoja riittävästä tasosta, esimerkiksi

1. edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai
2. sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva365 Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

12. Tietojen elinkaari

Tiedot lisätään rekisteriin, kun laskutusjärjestelmä siirtää tiedon reskontraan.  Henkilötunnus poistetaan, kun henkilö on maksanut laskun eikä muita maksamattomia laskuja ole. Tietoa säilytetään viimeisimmän laskutuksen jälkeen vähintään kirjanpidon edellyttämä 6 vuotta tilikauden päättymisestä. Yli 6 vuotta vanhat tarpeettomaksi käyneet tiedot poistetaan.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

1. Asiakkaalle ilmoitetaan perintävaiheista
2. Rekisterin tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa 1 mainittuun tarkoitukseen
3. Laskuttavan järjestelmän rekisteriselosteessa on viittaus myyntireskontran rekisteriselosteeseen

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidylle toimitetaan rekisteriote hänestä rekisterissä olevista tiedoista.  Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidyn tiedot oikaistaan virheellisiltä osin.  Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tietojen säilyttämiseen ei ole lain tai muiden viranomaismääräysten mukaista perustetta (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 5). Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Rekisteröidylle toimitetaan koneluettava siirtotiedosto hänestä rekisterissä olevista tiedoista.  Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu

Rekisterin osalta ei kerätä käyttötietoja.