Kaleva Oy:n Kiinteistöjen tallentavan kameravalvonnan tallennerekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Kaleva Oy
Y-tunnus 0187274-0
PL 170, 90401 OULU
Käyntiosoite: Solistinkatu 4, 90140 OULU
08-5377 111

2. Rekisteriasioista vastaavan henkilön ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

Puhelin: 08-5377 111
Yhteydenotot: vaihde@kaleva.fi

3. Rekisterin nimi

Kaleva Oy:n Kiinteistöjen tallentavan kameravalvonnan tallennerekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarkoituksena on:

1. työntekijöiden ja/tai muiden työantajan tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistanen
2. omaisuuden suojaaminen
3. tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen
4. edellä mainittuja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen
5. henkilö- ja liikennevirtojen seuranta toiminnan kehittämistä varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijöiden henkilötietoja henkilötietolain 8.1 §:n 5 kohdan asiallisen yhteyden perusteella. Työelämän tietosuojalain 3 §:n mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta.

6. Tietosisältö

1. Tiettyyn sijaintiin ja ajankohtaan liittyvät videotallenteet, kun valvontajärjestelmä on havainnut liikettä kohteessa.
2. Tallentuva videokuva on rajattu niin, että kuvassa näkyy vain Kalevan kiinteistön alueella tapahtuva. Kalevan kiinteistön ulkopuolella tapahtuva on rajattu pois kuvasta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan kameravalvontajärjestelmään kytketyistä kameroista.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoa luovutetaan satunnaisesti tarvittaessa poliisiviranomaisille tai muille tahoille yksittäisen tapahtuman selvittämistä varten.  Luovutuksesta tehdään tallenteen luovutusasiakirja.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä

Kaleva-konserni voi antaa henkilötietojen käsittelyä toimeksi konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka pääsääntöisesti toimivat EU:n tai ETA:n alueella.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella.  Näissä tapauksissa Kaleva-konserni huolehtii tietosuoja riittävästä tasosta, esimerkiksi

1. edellyttämällä, että EU ja valtio, jossa käsittely tapahtuu, ovat sopineet tästä mahdollisuudesta ja että henkilötietojen käsittelyä suorittava yritys on virallisesti sitoutunut tähän sopimukseen tai
2. sopimalla Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Mikäli käytämme henkilötietojen käsittelyyn alihankkijoita, huolehdimme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja heidänkin toimestaan käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön sekä mahdollisten muiden määräysten edellyttämällä tavalla.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi.

12. Tietojen elinkaari

Tiedot lisätään rekisteriin, kun kameravalvontajärjestelmä on havainnut liikettä valvottavassa kohteessa.  Videotallenteen tiedot poistetaan, kun kameravalvonnan säilytysaika (puoli vuotta) on täyttynyt.

13. Rekisteröidyn oikeudet

13.1. Tiedottaminen

Kiinteistöissä ja niiden ympärillä on kyltein tai tarroin ilmoitettu, että kiinteistössä on tallentava kameravalvonta.

Tietosuojaseloste on saatavilla kalevakonserni.fi-verkkosivulla. Siinä rekisteröidylle ilmoitetaan seuraavat tiedot:

1. Tietojen käyttötarkoitus
2. Laillinen peruste tietojen keräämiseksi
3. Henkilötietojen säilytysaika
4. Henkilön kulloisenkin lainsäädännön puitteissa olevat oikeudet omiin tietoihinsa.

Rekisterin käyttötarkoituksen mahdollisista muutoksista tiedotetaan rekisteröityjä tämän tietosuojaselosteen muutoksella sekä ilmoittamalla asiasta sekä Kaleva Oy:n lehdissä ja verkkosivuilla.

13.2. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

Rekisteröity voi esittää pyynnön päästä tietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteydenottokanavaan (kts. tämän tietosuojaselosteen kohta 2).

Osana pyyntöä henkilön on yksilöitävä mahdollisimman tarkasti aika ja paikka, josta arvelee kameravalvonnan video-otteita olevan. Pyynnön yhteydessä henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

Mikäli henkilön määrittelemästä paikasta ja määrittelemänä ajankohtana on videotallenne ja mikäli henkilö esiintyy videotallenteella, tallenteen sisältö näytetään henkilölle.

13.3. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Videotallennetta ei voi muuttaa.

13.4. Oikeus tulla unohdetuksi

Kohdassa 5 mainittuun oikeutettuun etuun perustuen tietoja ei voi poistaa kuin vasta säilytysajan päätyttyä.

13.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä

Tiedon muodon ja luonteen vuoksi tietoja ei voi siirtää.

13.6. Oikeus vastustaa automaattista profilointia

Rekisterissä ei suoriteta automaattista profilointia.

13.7. Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

13.8. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Mikäli henkilön rekisterissä olevat tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, henkilölle ilmoitetaan asiasta.

Tietoturvaloukkauksista tiedotetaan valvontaviranomaisille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

13.9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

14. Digipalvelujen käyttötiedon keruu

Tässä yhteydessä ei kerätä käyttötietoa digipalveluista.