Oulu-lehti

Oulu-lehti ja Forum24 yhdistyvät

Oulu-lehden ilmestyminen on päättynyt 25.3.2020 – Kiitos kaikille lukijoille, ilmoittajille ja yrityksille kuluneista vuosikymmenistä.

Ka­le­va Me­di­an kau­pun­ki­leh­det Ou­lu-leh­ti ja Fo­rum24 yh­dis­ty­vät. Ou­lu-leh­teä ei enää ja­e­ta kes­ki­viik­ko­na 25. maa­lis­kuu­ta il­mes­ty­neen leh­den jäl­keen. Edel­li­ses­sä Ou­lu-leh­des­sä ker­rot­tiin muu­tok­sen ta­pah­tu­van 29. huh­ti­kuu­ta. Val­lit­se­val­la ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teel­la on kui­ten­kin vai­ku­tuk­sen­sa myös me­di­a­kent­tään, min­kä vuok­si yh­dis­ty­mis­tä ai­kais­tet­tiin.

Jat­kos­sa leh­ti il­mes­tyy Fo­rum24:n ni­mel­lä kah­des­ti vii­kos­sa, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin. Kes­ki­vii­kon leh­den tu­lee ja­ka­maan Ou­lu-leh­den ja­ke­lus­ta tä­hän saak­ka huo­leh­ti­nut Ou­lu-Suo­ra­ja­ke­lu Oy. Per­jan­tain leh­ti ja­e­taan Ka­le­van var­hais­ja­ke­lus­sa.

Yh­dis­ty­mi­sen taus­tal­la on halu pal­vel­la sekä lu­ki­joi­ta et­tä mai­nos­ta­jia en­tis­tä pa­rem­min.

Kau­pun­ki­me­di­oi­den voi­ma­va­ro­jen yh­dis­tä­mi­nen vah­vis­taa Fo­rum24:ää si­säl­löl­li­ses­ti. Lu­ki­ja­suh­det­ta tii­vis­te­tään ja leh­teä uu­dis­te­taan.

Tutustu Forum24:n mahdollisuuksiin mainostajalle

Tutustu Oulu247:n mahdollisuuksiin mainostajalle